Urząd Gminy Redzikowo
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
tel. 059 842 84 60
info@gminaredzikowo.pl

Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier
wojt@gminaredzikowo.pl

Z-ca Wójta Gminy Redzikowo
Adam Jaśkiewicz
adamj@gminaredzikowo.pl

Sekretarz Gminy Redzikowo
Adam Sędziński
sekretarz@gminaredzikowo.pl

Skarbnik Gminy Redzikowo
Małgorzata Dąbrowska
skarbnik@gminaredzikowo.pl

Podstawowym aktem prawnym określającym ustrój gminy - Redzikowo jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Redzikowo wydany na jej podstawie. Funkcje organów w gminie sprawują: Rada Gminy Redzikowo, która składa się z 15 radnych oraz Wójt Gminy Redzikowo.

Urząd Gminy Redzikowo jest jednostką pomocniczą Wójta, który za jej pomocą realizuje zadania gminy. Urząd Gminy działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego. Regulamin ten określa strukturę wewnętrzną Urzędu oraz zasady kierowania, działania Urzędu, wydawania norm wewnętrznych, a także sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Redzikowo jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego wytworzone oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu Gminy informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne informacje określone przepisami prawa, są powszechnie udostępniane na stronie internetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej za udostępnianie informacji publicznych w BIP odpowiada Wójt Gminy Redzikowo. Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek interesanta niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, w wyjątkowych sytuacjach informacja może być udostępniona w terminie nie dłuższym niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:03

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 28-12-2023 14:05
Przewiń do góry