W oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1263, 1669), art. 30 właściwe organy władzy wykonawczej mogą powołać w jednostkach samorządu terytorialnego Rady Sportu spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania
w zakresie kultury fizycznej. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Wójta, a członkowie rady wykonują swoje funkcje społecznie.


W związku z powyższym oraz potrzebą powołania Rady Sportu, Wójt Gminy Słupsk Zarządzeniem nr 78/2019 z dnia 26 marca 2019 r. powołał Radę Sportu, ustalając jej skład, zasady powoływania członków oraz ustalił regulamin jej działania. Rada Sportu składa się z członków w liczbie od 6-9 osób powołanych przez Wójta Gminy  spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące na terenie
Gminy zadania z zakresu sportu. Do Rady Sportu obligatoryjnie wchodzą przedstawiciel Rady Gminy  oraz Urzędu Gminy. Kadencja członków Rady Sportu trwa 5 lat i jest ściśle związana z kadencją Rady Gminy.


W skład  Rady sportu wchodzą:


1. Ewelina Urban-przedstawiciel Urzędu Gminy
2. Dariusz Perlański-radny Rady Gminy
3. Adam Drozd- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Stal" Jezierzyce
4. Andrzej Staszewski- Uczniowski Klub Sportowy ,,Gminna Akademia Piłkarska" w Bruskowie Wielkim
5. Borys Ringwelski- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie
6. Tomasz Kołodziejski- Uczniowski Klub Sportowy ,,Piast" Wrzeście
7. Zbigniew Kamiński-Uczniowski Klub Sportowy ,,Piast" Wrzeście


Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:


1) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
2) współpraca Wójtem Gminy  w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej,
3) opiniowanie:
a) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie,
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy
f) projektów decyzji o przyznaniu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:04

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 29-12-2023 08:32
Przewiń do góry