Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Redzikowo

Kogo dotyczy:

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Obiekt zgłaszany do ewidencji musi spełniać wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe oraz minimalne wymagania co do wyposażenia.

Co to są inne obiekty hotelarskie:

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska
 • pola biwakowe

Prowadzenie działalności hotelarskiej w obiektach hotelarskich wymaga spełnienia ostrzejszych wymagań oraz uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Załączniki:

- opis obiektu
- deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia lecz tylko wtedy kiedy wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie

Opłaty:

Za wpis do ewidencji nie pobiera się opłaty

Formularze / wnioski do pobrania:

 1. wniosek
 2. opis obiektu
 3. deklaracja
 4. zgłoszenie zmiany wpisu
 5. zawiadomienie o zaszeregowaniu
 6. zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
 7. wniosek o wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r., poz. 2166).

Uwagi:

Zgodnie z art. 39 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, przed podjęciem działalności przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Prawidłowe zgłoszenie zostaje przyjęte i na podstawie danych zawartych we wniosku, zostaje założona karta ewidencyjna obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 2. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego i wpisaniu obiektu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 4. zmianie liczby miejsc noclegowych,
 5. zdarzeniach powodujących przejściowe wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:10

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 29-12-2023 12:28
Przewiń do góry