Fundusz sołecki - informacje

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie - czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego ma przyczynić się do znacznego wzrostu aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Warunkiem przyznania sołectwu w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta wniosku zatwierdzonego uchwałą zebrania wiejskiego. Konkretne sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. Są to więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych i Prawie Zamówień Publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy.

Fundusz Sołecki to też są środki publiczne i należy przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.), tak, aby sołectwo i gmina mogły uzyskać korzyści, które daje funkcjonowanie u nich funduszu.

Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców konkretnego sołectwa do sfinansowania z funduszu nie mogą być jednak dowolne. Muszą odpowiadać warunkom i wymogom formalnym, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim i w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. W takim przypadku każde sołectwo uchwala oddzielnie wniosek, który dotyczy wspólnego przedsięwzięcia.

  1. Ustawa o funduszu sołeckim
  2. Statuty sołectw
  1. Sołtysi.
  2. Podstawowe druki związane z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego:
Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:13

Modyfikował(a): Piotr Stawiszyński
Data modyfikacji:
 03-01-2024 17:52
Przewiń do góry