Poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków złożonych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i  zestawienie wniosków przyjętych do realizacji w 2023 roku.

Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2023 - PDFwnioski_zlozone_i_przyjete.pdf (54,88KB)

* * *

Poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków złożonych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i  zestawienie wniosków przyjętych do realizacji w 2022 roku.

Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2022 - PDFIL. 2022 wnioski złożone i przyjęte.pdf (55,88KB)
 

*****

W dniu 22 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, na którym zostały poddane ocenie wnioski złożone o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków oraz zestawienie wniosków przyjętych do realizacji.

Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2021 - PDFwnioski_zlozone_i_przyjete.pdf (56,77KB)

* * *

W dniu 10 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, na którym zostały poddane ocenie wnioski złożone o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków oraz zestawienie wniosków przyjętych do realizacji.

Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2020 - PDFwnioski_zlozone_i_przyjęte_2020.pdf (62,54KB)

* * *

W dniu 13 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, na którym zostały poddane ocenie wnioski złożone o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków oraz zestawienie wniosków przyjętych do realizacji.

Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2019 - PDFwnioski_zlozone_i_przyjete_2019.pdf (32,05KB)

* * *

W dniu 21 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wspierania inicjatywy lokalnej.
Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2018 - PDFwnioski_zlozone_i_przyjete_2018.pdf (62,50KB)

* * *

Inicjatywa lokalna - forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własności gminy; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki; ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na terenach wiejskich; porządku i bezpieczeństwa publicznego; działalności charytatywne; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; promocji i organizacji wolontariatu.

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej:

* * *

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:13

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 08-07-2024 09:42
Przewiń do góry